Jürgen Ligi: "Viktoriiniküsimus: Mitme paragrahvi vastu E200 veel eksinud ei ole?"

Foto: Jürgen Ligi


Jürgen Ligi:

Viktoriiniküsimus: Mitme paragrahvi vastu E200 veel eksinud ei ole?:Reklaamiseadus:

Reklaam ei tohi:

  1. olla vastuolus heade kommete ja tavadega;
  2. kutsuda üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme, õigustada õigusrikkumist ega alavääristada õiguskuulekat käitumist;
  3. kutsuda üles vägivaldsele käitumisele ega õhutada vägivalla kasutamist;
  4. kutsuda üles inimese tervist ega keskkonda kahjustavale tegevusele;
  5. soodustada reaalsusele mittevastava ohutustunde tekkimist või ohtlikku käitumist;
  6. kutsuda üles avalikku korda ega riigi julgeolekut ohustavale tegevusele, samuti toetada ega soodustada nimetatud tegevust;
  7. kasutada ära õnnetusjuhtumi või eriolukorra mõju isiku otsustusvõimele;
  8. tugineda inimeste ebausul ega kasutada ära reklaami sihtgrupi vanusest tulenevat kergeusklikkust;
  9. otseselt ega kaudselt alavääristada või muul viisil halvustada isikut, tema nime, kaubamärki, geograafilist tähist, tegevust, tegevusala, kaupa, teenust ega üritust;
  10. sisaldada halvustamist ega diskrimineerimist rahvuse, rassi, vanuse, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitilise ega muu veendumuse tõttu, samuti varalise, sotsiaalse seisundi ega muude asjaolude tõttu;Kommentaarid